โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
::LOGIN::
ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
User :
Pass :
Untitled Document
วันพุธ
17
กรกฎาคม

counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 2
คน
วันนี้
32
คน
เมื่อวาน
41
คน
เดือนนี้
891
คน
เดือนที่แล้ว
2,002
คน
รวมปีนี้
14,885
คน
รวมปีที่แล้ว
26,991
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
ภารกิจของเรา
       การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนทุกสังคม การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาทุกแห่ง โรงเรียนเกษมพิทยาจึงได้กำหนดภารกิจของโรงเรียนดังต่อไปนี้
1.
จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษา
2.
จัดสภาพแวดล้อม สื่ออุปกรณ์ และแหล่ง เรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
3.
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้
4.
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนที่มีความบกพร่องให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและช่วยเหลือตนเองได้ พัฒนาระบบการจัดข้อมูล สารสนเทศ ของโรงเรียนให้ทันสมัยและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5.
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้เหมาะสมตามวัน
6.
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม สามารถนำ ภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
7.
จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
8.
จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ ผู้ตามและทักษะการทำงานเป็นทีม
9.
จัดประสบการณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการสื่อสารชีวิตประจำวัน
10.
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ สามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนรวมทั้งนำกระบวนการวิจัยมา ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน