โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
Untitled Document
วันพุธ
05
ตุลาคม
counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 5
คน
วันนี้
34
คน
เมื่อวาน
139
คน
เดือนนี้
276
คน
เดือนที่แล้ว
1,989
คน
รวมปีนี้
19,437
คน
รวมปีที่แล้ว
43,781
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
คณะผู้บริหาร
ผู้รับใบอนุญาต
นายเกษม สุวรรณดี
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเกษมพิทยา
ผู้จัดการ
ดร.วัลลภ สุวรรณดี
B.S. (Hons.), M.S., น.บ. Ph.D.
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ.8)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประธานที่ปรึกษาผู้ว่า กทม.
ผู้อำนวยการ
นางศรีวรรณ สายฟ้า
คบ. Mini E.Ed. (ECE)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
เกียรติบัตร(เกียรตินิยม)หลักสูตรการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย(ม.ส.ธ.)
Cert. ECE จาก UCLA, U.S.A. พ.ศ. 2539
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน
ดร.ยศวีร์ สายฟ้า
ค.บ.เกียรตินิยม (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Mini M.Ed สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
M.A. in Ed (Educational Leadership and Policy Studies) University of Northern Colorado, U.S.A.
Ph.D. (Curriculum and Instruction with a specialty areas in Early Childhood and Elementary Education) Southern Illinois University Carbondale, U.S.A.
ผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
ดร.วรนาท รักสกุลไทย
คบ. (เกียรตินิยม) สาขาวิชาอนุบาลศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองผู้อำนวยการ
นายชยพงศ์ สายฟ้า
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) สาขาการเงิน ม.เกษตรศาสร์
ปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต (กจ.ม) สาขาการเงิน ม.มหิดล
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศษ.ม) สาขาการบริหารการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์