ชื่อ :   นางสาวประภัสสร ศรีจำปา
คณะ / สาขา :   คณะวิทยาศาสตร์ / สาขาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ :   นางสาวกริษฐา ปินตาคำ
คณะ / สาขา :   ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและท่อ
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อ :   นางสาวภิสันันต์ บุญขวาง
คณะ / สาขา :   คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา การประชาสัมพันธ์
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชื่อ :   นางสาววนิดา หมีอินทร์
คณะ / สาขา :   คณะ นิเทศศาสตร์ สาขา การประชาสัมพันธ์
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชื่อ :   นางสาวศริญญา แก้วฉาง
คณะ / สาขา :   คณะ นิเทศศาสตร์ /สื่อสารการแสดงร่วมสมัย
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชื่อ :   นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมสุข
คณะ / สาขา :   คณะกายภาพบำบัด / กายภาพบำบัด
สถาบัน :   วิทยาลัยเซนหลุยส์
ชื่อ :   นางสาวเมย์ธาวี ถนอมมิตรภาพ
คณะ / สาขา :   คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
สถาบัน :   เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชื่อ :   นางสาวจีราวรรณ กัสนุกา
คณะ / สาขา :   คณะนิเทศศาตร์ / วิทยาการจัดการ
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อ :   นางสาวธนัชชา ชื่นศิริ
คณะ / สาขา :   คณะศึกษาศาสตร์ สาขา คหกรรมศาสตร์โภชนาการ
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ :   นางสาวสราลี เพิ่มชาติ
คณะ / สาขา :   คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุและโทรทัศน์
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ชื่อ :   นางสาวพรปวีย์ อุตมะชะ
คณะ / สาขา :   บริหารธุกิจ สาขาการจัดการ
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อ :   นางสาวกุสุมา สิงห์โตแก้ว
คณะ / สาขา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ สาขาสถิติประยุกต์ (การ
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อ :   นางสาวอังศุมาลี ศรีเนาวรัตน์
คณะ / สาขา :   คณะวิทยาการจัดการ บริการทรัพยากรมนุษย์
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อ :   นางสาวกุลธิดา มหัทธนานนท์
คณะ / สาขา :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/ สาขาเทคโนโลยีการถ่ายภา
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคล
ชื่อ :   นางสาวอารยา ศรีวิเศษ
คณะ / สาขา :   คณะบริหารธุรกิจ / สาขาการเงินการธนาคาร
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชื่อ :   นางสาววิลาศินี ศารีนาค
คณะ / สาขา :   สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม / สาขาครอบคร
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อ :   นางสาวพิมผกา น้อยนงเยา
คณะ / สาขา :   วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / สาขา ธุรกิจ
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อ :   นางสาวอัญชลี วรพิมรัตน์
คณะ / สาขา :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ / สาขาวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์
สถาบัน :   เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ชื่อ :   นางสาวมุขรินทร์ ปิ่นเกตุ
คณะ / สาขา :   วิทยาศาสตร์ / คอมพิวเตอร์
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชื่อ :   นางสาวชลธิชา เล๊าะเน๊าะ
คณะ / สาขา :   วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบัน :   มหหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อ :   นางสาววศินี ชัยวงศ์
คณะ / สาขา :   วิทยาศาสตร์ / ฟิสิกส์
สถาบัน :   มหหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา
ชื่อ :   นางสาวกัลกมล อังคณาวรางคณา
คณะ / สาขา :   นิเทศน์ศาสตร์ / วิชาภาพยนต์
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม