โรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
Untitled Document
วันจันทร์
02
ตุลาคม
counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 3
คน
วันนี้
21
คน
เมื่อวาน
17
คน
เดือนนี้
17
คน
เดือนที่แล้ว
877
คน
รวมปีนี้
12,325
คน
รวมปีที่แล้ว
25,440
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
สถิติครูและบุคลากร
สถิตินักเรียน   สถิติครู
ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2559   ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2559
ชั้น ชาย หญิง รวม   ครูระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 54 66 120   ครูอนุบาล - 8 8
ม.2 66 58 124   ครูประถมศึกษา 3 13 16
ม.3 69 43 112   ครูมัธยมศึกษา 35 15 50
ม.4 76 70 146   ครูสนับสนุนฯ 3 11 14
ม.5 49 86 135   ครูโครงการฯ 1 14 15
ม.6 48 48 96   รวม 42 61 103
รวม 362 371 733          
                 
สถิตินักเรียน   สถิติครู
ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2558   ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2558
ชั้น ชาย หญิง รวม   ครูระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 70 50 120   ครูอนุบาล - 8 8
ม.2 74 43 117   ครูประถมศึกษา 2 17 19
ม.3 77 76 153   ครูมัธยมศึกษา 16 33 49
ม.4 56 92 148   ครูสนับสนุนฯ 3 13 16
ม.5 44 51 95   ครูโครงการฯ 2 14 16
ม.6 65 80 145   รวม 23 85 108
รวม 386 392 778          
                 
สถิตินักเรียน   สถิติครู
ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2557   ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2557
ชั้น ชาย หญิง รวม   ครูระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 81 42 123   ครูอนุบาล - 8 8
ม.2 77 80 157   ครูประถมศึกษา 2 16 18
ม.3 72 86 158   ครูมัธยมศึกษา 16 33 49
ม.4 75 60 135   ครูสนับสนุนฯ 4 12 16
ม.5 80 84 164   ครูโครงการฯ 2 14 16
ม.6 58 99 157   รวม 24 83 107
รวม 443 451 894          
                 
สถิตินักเรียน   สถิติครู
ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2556   ณ ยอดวันที่ 10 มิถุนายน 2556
ชั้น ชาย หญิง รวม   ครูระดับ ชาย หญิง รวม
ม.1 87 76 163   ครูอนุบาล - 7 7
ม.2 77 92 169   ครูประถมศึกษา 3 19 22
ม.3 79 72 151   ครูมัธยมศึกษา 19 36 55
ม.4 114 101 215   ครูสนับสนุนฯ 3 14 17
ม.5 62 109 171   ครูโครงการฯ 3 17 20
ม.6 68 98 166   รวม 28 93 121
รวม 487 548 1035