โรงเรียนเกษมพิทยา
KASEM PHITHAYA SCHOOL.

มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม

"โรงเรียนเกษมพิทยามุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความสำเร็จที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความพร้อมเป็นคนไทย 4.0 และความเป็นพลโลกโดยมืออาชีพ เป็นผู้นำสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาของสังคม"


ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครครู 1 ตำแหน่ง ด่วน


- ครูสอนวิชาเคมี 1 ตำแหน่ง

โรงเรียนเกษมพิทยา

ช่วงวัยและสายการเรียน


กิจกรรมของเรา


FRIENDSHIP : เกษมพิทยากับความทรงจำของเราE-LEARNNING


แบบเรียนสำเร็จรูป


สื่อประกอบการสอน


กิจกรรมพัฒนาครู


เช็คชื่อออนไลน์