โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
เรียนต่อที่ไหนกันบ้าง
ชื่อ :   นายพงศกร จักรคำ
ชั้น :   ม.6 ห้อง 2
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ :   เกษตรศาสตร์
สาขา :  
ชื่อ :   นายปัญญา ฟองชัย
ชั้น :   ม.6 ห้อง 2
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
คณะ :   บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทค
สาขา :  
ชื่อ :   นางสาวสุรีรัตน์ ฤทธิ์ใหม
ชั้น :   ม.6 ห้อง 2
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ :   วิทยาศาสตร์
สาขา :  
ชื่อ :   นางสาวฤทัยชนก ประเสริฐพงษ์
ชั้น :   ม.6 ห้อง 2
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะ :   วิทยาศาสตร์
สาขา :  
ชื่อ :   นายภูวดล สุวรรณประทีป
ชั้น :   ม.6 ห้อง 2
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ :   วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา :  
ชื่อ :   นายศิวกร แพทย์รัตน์
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ :   วิศวกรรมศาตร์
สาขา :  
ชื่อ :   นางสาวทัศนีย์ คำอุ่น
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะ :   วิทยาศาสตร์
สาขา :  
ชื่อ :   นายสุชาครีย์ ภูมิชิน
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเหนือ
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :  
ชื่อ :   นางสาวฮัชวานี บุญมาเลิศ
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
คณะ :   ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขา :  
ชื่อ :   นายอิสรา ทำนานอก
ชั้น :   ม. 6 ห้อง 2
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะ :   วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สาขา :  
ชื่อ :   นางสาวอัญณิกา ถาวรธัญสิน
ชั้น :   ม. 6 ห้อง 2
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ :   สังคมศาสตร์
สาขา :   -
ชื่อ :   นางสาวรักษิณา ฝ่ายผนอม
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะ :   สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา :  
ชื่อ :   นางสาวกัญญาภัค วังแง่
ชั้น :   ม.6 ห้อง 2
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ :   บริหารธุรกิจ
สาขา :  
ชื่อ :   นางสาวอัญณิกา ถาวรธัญสิน
ชั้น :   ม.6 ห้อง 2
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะ :   สังคมศาสตร์
สาขา :   จิตวิทยาคลินิก
ชื่อ :   นายนิธิภูมิ แก้วบพิตร
ชั้น :   ม.6 ห้อง 4
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
คณะ :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา :   สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
ชื่อ :   นางสาวทัศนีย์ คำอุ่น
ชั้น :   ม.6 ห้อง 1
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะ :   วิทยาศาสตร์
สาขา :   วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ชื่อ :   นายศิวกร แพทย์รัตน์
ชั้น :   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1
สถาบัน :   เทคโนโลยีนานาชาติศิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :   วิศวะเครื่องกล
ชื่อ :   น.ส.หฤทัยชนก ประเสริฐพงษ์
ชั้น :   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :   วิศวะ
ชื่อ :   นายอิศรา ทำนานอก
ชั้น :   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2
สถาบัน :   เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะ :   วิทยาศาสตร์
สาขา :   ฟิสิกส์ประยกต์
ชื่อ :   นายสุชาครีย์ ภูมิชิน
ชั้น :   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ :   วิศวกรรมศาสตร์
สาขา :   วิศวเครื่องกล
ชื่อ :   นางสาวศิริลักษณ์ ลีลาบุตร
ชั้น :   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 4
สถาบัน :   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คณะ :   มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา :   นิติศาสตร์