โรงเรียนเกษมพิทยา
โรงเรียนเกษมพิทยา
  • โรงเรียนเกษมพิทยา มุ่งสร้างรากฐานทางวิชาการและจริยธรรม
  • ก้าวแรกของการศึกษาต้องเริ่มต้นด้วยความพร้อมของการก้าว
  • โรงเรียนของเราน่าอยู่
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • โรงเรียนเกษมพิทยาออกแบบการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์
  • แผนกอนุบาลโรงเรียนเกษมพิทยา
Untitled Document
งานฝ่ายทะเบียน/เอกสาร
Untitled Document
วันพุธ
05
ตุลาคม
counter
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์
Untitled Document 6
คน
วันนี้
33
คน
เมื่อวาน
139
คน
เดือนนี้
276
คน
เดือนที่แล้ว
1,989
คน
รวมปีนี้
19,437
คน
รวมปีที่แล้ว
43,781
คน
สถิตินี้เริ่มเก็บค่าจากวันที่ 25 มี.ค. 60
พันธกิจ (Missions)
1.
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนทุกระดับ
2.
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเป็นคนไทย ๔.๐ และพลโลก (World citizen)
3.
ปลูกฝังและส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐาน
4.
พัฒนาและส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ
5.
พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยการเป็นผู้นำที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกในการเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและชุมชนของโรงเรียน
6.
พัฒนาระบบและกระบวนการที่ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคและนานาประเทศ


ภารกิจ (Tasks)
1.
วิจัยและพัฒนาวิธีการสอน สื่อการสอน เพื่อช่วยเหลือนักเรียนเรียนช้า
2.
ส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศตามความแตกต่างของนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
3.
พัฒนาวิธีการสอนที่ส่งเสริมการคิดและการปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมพื้นฐาน
4.
พัฒนาทักษะการสอนและการปฏิบัติอย่างมืออาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
5.
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
6.
ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประกันคุณภาพในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษาทั้งในโรงเรียนและชุมชนที่เป็นบริบทของโรงเรียน
7.
ส่งเสริมการแสวงหาแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาคและนานาประเทศ


เป้าหมาย (Goals)
1.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
2.
นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการแก้ปัญหา อย่างยั่งยืน
3.
มีจิตสำนึกในความเป็นคนไทย และความเป็นสากล มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
4.
ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
5.
มีระบบประกันคุณภาพที่มีความเป็นมาตรฐานสากล
6.
มีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ในประเทศ และนานาประเทศ